Нормативни документи
Сервиз на пожарогасители
Противопожарна автоматика
Технически надзор
Пожароизвестяване
Пожарогасене
Друго противопожарно оборудване
Дейности в областта на пожарната безопаност
внос,износ,монтаж,сервиз,консултации,експертизи и други ...
  
Продукти
Услуги
Документи

 
 
 

Разрешение за извършване дейности "Противопожарно обследване на обекти" :

Разрешението се издава по реда определен в Наредба №I-127 на МВР и дава право притежателят, да извършва комплекс от организационни и технически мероприятия, по основните от които са следните:
1.Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари;
2.Изготвяне на оценки за противопожарната осигуреност на обектите и населените места;
3.Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по пожарна и аварийна безопасност и осъществяване контрол по спазването им;
4.Отстраняване причините и условията за възникване и разпространение на пожари и аварии;
5.Създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии;
6.Създаване на условия за успешно пожарогасене.
Разрешението важи на територията на цялата страна. Екземпляр от разрешението може да се изтегли от тук.
 

Лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност :

Лицензията се издава от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, на основание чл.34 от Закона за техническите изисквания към продуктите. съгласно обхвата на лицензията, дружеството има право да извършва технически надзор на следните съоръжения:

 

1.Котли парни, работещи при свръх налягане до 0,05 МРа, включително;

 
2.Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110 градуса по С;
 
3.Съдове работещи под налягане;
 
4.Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от 130 градуса по С;
 
5.Съдове за хладилни уредби;
 
6.Стационарно монтирани съдове за въглеводородни газове;
 
7.Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове;
 
8.Тръбопроводи;
 
9.Газопроводи и газови инсталации;
 
10.Автомобилни газови уредби;
 
11.Генератори ацетиленови, бутилкови инсталации и тръбопроводи за ацетилен;
 
12.Кранове, телфери и др. повдигателни и товарозахватни съоръжения.
 
13.Площадки работни, подвижни;
 
14.Асансьори и подемници.
 

Копие на лицензията може да се изтегли от тук, а сравнително подробен неизчерпателен списък на съоръженията на които извършваме технически надзор - от тук.

 
Партньори:

Софтуер

ERP - софтуер за управление на фирма - изграден е на модулен принцип, като освен основните модули като -склад, покупки, продажби, счетоводство, Личен състав, ТРЗ и др. включва и специализирани модули, като например - за Технически надзор на СПО и за следене състоянието на пожарогасителите и др.
 
Стил М ООД
Производител на работно, униформено облекло и ЛПС
 
Styron Kft
Производител на пластмасови сифони за баня, за кухненски мивки, писоари и др.